ประวัติมหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยธนบุรี

จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี สู่ มหาวิทยาลัยธนบุรี นับตั้งแต่ ปี 2541 เป็นต้นมา คณะผู้บริหาร ได้พัฒนา อาคารสถานที่ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่มเติม เป็น 101 ไร่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กีฬาแห่งความเป็นเลิศ ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ได้รับการเปลี่ยนประเภท และ ชื่อ เป็น "มหาวิทยาลัยธนบุรี" เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2550 และ ได้กำหนดให้ ทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรี

สัญลักษณ์และสีประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วงกลม 3 วง ซ้อนกันอยู่บนรูปโล่สีแดง 8 เหลี่ยม วงกลมที่ 1 สีน้ำเงิน วงกลมที่ 2 เป็น สีเขียวซ้อนอยู่บนวงกลมสีน้ำเงิน โดยมีช่อใบมะยม 2 ช่อ และ ชื่อ มหาวิทยาลัย เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ซึ่ง ตัวอักษรเป็นสีเงิน วงกลมที่ 3 เป็นสีเหลืองซ้อนอยู่บนวงกลมสีเขียว ด้านบนประกอบด้วยโล่สีแดงสลับสีน้ำเงิน มีอักษรย่อ ม.ธ.ร. สีเหลืองอยู่ในโล่ และได้กำหนดให้ " สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว และ สีเหลือง " เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรัชญามหาวิทยาลัยธนบุรี คือ “สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม เป็นสถาบันแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (University for All)”

วันรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึง วันที่ พระยาวชิรปราการ ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนาม ว่า “สมเด็จพระบรมราชาที่ 4” ซึ่งประชาชน เรียกพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 และ สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศน์สัมพันธ์

อาคาร จะประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และ ห้องปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับ งานบริหาร งานวิจัย และ วิชาการ

มหาวิทยาลัยธนบุรีมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน โดยอธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี ได้จัดตั้ง ทีมฟุตบอล ชื่อ THONBURI CITY โดยใช้สนามนี้เป็นสนามเหย้าของทีม

ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

บนเนื้อที่ 24 ไร่ เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 64/1 โดยมีคุณพ่อมาริษและคุณแม่ละเอียด ตินตมุสิก ผู้ซึ่งมองเห็นความสำคัญที่จะช่เหลือ ประเทศชาติและสังคมให้มีความเจริญ ท่านจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อมาพัฒนาชาติให้เจริญท่านทั้งสองจึงก่อตั้ง โรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2514 จนถึง ณ ปัจจุบัน โดยเริ่มแรก ก่อตั้งโรงเรียนเป็นประเภทสามัญศึกษา ต่อมาท่านทั้งสองเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ฉะนั้นคนไทยจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวะให้มาก จึงสามารถนำประเทศชาติสู่ความเจริญได้ จึงได้ตั้งเป็นโรงเรียนสอนทางด้านพณิชยกรรมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทศรีวัฒนาการศึกษา
 โดยมีคุณแม่ละเอียด ตินตมุสิก ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติเป็นผู้รับใบอนุญาต ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาของโรงเรียนได้มีขึ้นเป็นลำดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

    Blogger Comment
    Facebook Comment