ข้อมูลการศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 2 ปี หลังจบ ปวส.
การจัดการเรียนการสอน
เรียนทั้งหมด 129 หน่วยกิต
เทียบโอน 45 - 60 หน่วยกิต
เรียนเพิ่ม 69 - 84 หน่วยกิต (จบภายใน 2 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
________________________________________________________________________________
สาขาวิชาการจัดการ เรียนเกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมองค์การ การบัญชีเพื่อการจัดการ การสื่อสารเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวางแผนและการควบคุม การบริหารคุณภาพ การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำ การบริหารค่าตอบแทน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ระบบจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนและพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลักการพัฒนาและออกแบบรายงานทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ 
สาขาวิชาการตลาด เรียนเกี่ยวกับ การจัดการด้านราคา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการการตลาดยุคใหม่ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง การตลาดระหว่างประเทศ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคค่ำ และ ภาควันอาทิตย์
ภาคเรียนละ 11,000.- บาท (เวลาเรียน 3 เดือน)
1 ปี มี 4 ภาคเรียน หลักสูตร 2 ปี รวมเป็น 8 ภาคเรียน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 88,000.- บาท
________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


    Blogger Comment
    Facebook Comment