ข้อมูลการศึกษาต่อคณะบัญชี

Faculty of Accountancy
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) เทียบโอน 2 ปี หลังจบ ปวส.
การ
จัดการเรียนการสอน

เรียนทั้งหมด 129 หน่วยกิต
เทียบโอน 45 - 60 หน่วยกิต
เรียนเพิ่ม 69 - 84 หน่วยกิต (จบภายใน 2 ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
________________________________________________________________________________
สาขาวิชาการบัญชี เรียนเกี่ยวกับ การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีต้นทุน การสอบบัญช, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุม การบัญชีชั้นสูง การภาษีอากร รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคค่ำ และ ภาควันอาทิตย์
ภาคเรียนละ 11,000.- บาท (เวลาเรียน 3 เดือน)
1 ปี มี 4 ภาคเรียน หลักสูตร 2 ปี รวมเป็น 8 ภาคเรียน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 88,000.- บาท
________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


    Blogger Comment
    Facebook Comment